17/4/15

Από σήμερα όλα εν... taxis-net

Σήμερα ανοίγει με σημαντική καθυστέρηση, καθώς οι σχετικές διατάξεις έχουν ψηφιστεί από τις 20 Μαρτίου,  η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πραγματικά μια καινούρια αρχή στη σχέση  τους με την εφορία καθώς με μια ελάχιστη μηνιαία επιβάρυνση μπορούν να βάλουν σε μια σειρά τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο για κάθε είδος φόρους με σημαντική έκπτωση ή και πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις.

Ερ. Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;
Απ. Κάθε είδους φορολογικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 1η Μαρτίου 2015, οι οφειλές από το αναδρομικό χαράτσι (ΕΕΤΑ) του 2013 που βεβαιώθηκε σε χιλιάδες ιδιοκτήτες καθώς και οφειλές που θα προκύψουν από την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων κάθε είδους φορολογίας για φορολογικές χρήσεις έως και το 2014.

Ερ. Σε πόσες δόσεις ρυθμίζονται οι οφειλές;
Απ. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τις οφειλές του εφάπαξ και να λάβει πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, προσαυξήσεις του νόμου 2523/97 (ποινολόγιο εφορίας), τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Μπορεί, επίσης, να κάνει χρήση της ρύθμισης εξπρές και να καταβάλει τουλάχιστον 200 ευρώ βασικής οφειλής και να διαγράψει ισόποσες προσαυξήσεις ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό σε έως 100 δόσεις. Τέλος μπορεί να επιλέξει τη ρύθμιση της οφειλής του από 2 έως 100 δόσεις με διαγραφή από 30% έως και 90% των προσαυξήσεων. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 20 ευρώ. Ειδικότερα, οι δόσεις και η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις έχει ως εξής:
α) εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ)από ενενήντα μία (91) έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% από τις προσαυξήσεις
Ερ. Τι πρέπει να κάνει ο οφειλέτης;
Απ. Θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα τεθεί σήμερα σε λειτουργία στο taxisnet (www.gsis.gr). Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να πληρώσει την πρώτη δόση. Οι δόσεις πληρώνονται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Ερ. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;
Απ. Έως τις 27 Απριλίου για τη ρύθμιση εξπρές με την ελάχιστη καταβολή των 200 ευρώ και έως τις 26 Μαϊου για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Και οι δυο προθεσμίες είναι πιθανό να παραταθούν κατά ένα μήνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Ερ. Ποιο είναι το επιτόκιο της ρύθμισης;

Απ. Ποσά έως 5.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα, ενώ για ποσά άνω των 5.000 ευρώ επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 3%.

Ερ. Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ήδη ρυθμισμένες οφειλές;
Απ. Ναι, μπορούν να υπαχθούν και ήδη ρυθμισμένες οφειλές.

Ερ. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οφειλέτη;

Απ. Για να μην χαθεί η ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει εντός τριών μηνών από την ένταξή του στη ρύθμιση να υποβάλλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις που εκκρεμούν. Επίσης, δεν πρέπει να αφήσει απλήρωτες περισσότερες από δυο δόσεις εντός του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή περισσότερες από τρεις δόσεις μετά το πρώτο οκτάμηνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: